Dodací podmínky a reklamace

(sazebník přepravného najdete v bodě VI)

I. Všeobecné ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Merida Hradec Králové, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Zemědělská 898/3, IČ : 49815288, DIČ CZ49815288 jako prodávající (dále jen „Merida“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu nebo s Meridou jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II,

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Merida sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby
 2. v případě spotřebitele požaduje Merida úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Meridy,
 3. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Meridou uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 4. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14-ti dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  4. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Meridy, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách Meridy;

 1. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

  1. o poskytování služeb, které Merida splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Meridy a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
  8. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
  9. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

 1. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Meridou tím, že požadované vloží do košíku. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Meridou.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Merida zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Meridě kupní cenu.

Merida si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Merida Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Merida splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění.

Má-li Merida věc odeslat Podnikateli, odevzdá mu věc předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. V případě spotřebitele Merida odevzdá věc Kupujícímu jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li Merida větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Merida odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Merida způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Merida umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Merida škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

4. Odpovědnost Meridy

Merida odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Merida odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Merida nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Merida uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

Pro Kupujícího podnikatele činí lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění 12 měsíců.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. na odstranění vady opravou věci;
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Meridě, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Meridy; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Merida vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Merida nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Merida nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Merida dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Merida odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Merida vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Meridy.

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Meridě na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Merida zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem (vrácení zboží)

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení je třeba zaslat na adresu Meridy uvedenou v záhlaví VOP.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Meridě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Meridy obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V reklamaci zasílá Kupující obyčejným balíkem vždy jen poškozené nebo rozbité kusy určené k výměně s tím, že uvede, jaké právo z vad uplatňuje a přiloží číslo daňového dokladu, příp. jeho kopii. O způsobu vyřízení reklamace bude Kupující informován. Spotřebitel odpovídá Meridě pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

2. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem (vrácení peněz)

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Merida bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem jak bylo zaplaceno.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Merida však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Meridě odeslal.

3. Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Meridě, co ještě vrátit může, a dá Meridě náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Meridy uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

VI. Platební a dodací podmínky

Společnost Merida Hradec Králové, s.r.o. zasílá v rámci České republiky zboží na své náklady na dohodnutou adresu, a to v pracovní dny. Pouze v případě objednávky zboží, jejiž celková hodnota je nižší než 2420,- Kč včetně DPH činí dopravné:

Platba predem (bankovním převodem)Platba dobírkou (v hotovosti)
Přepravní společnost121,-121,-
Osobní odběr (centrála, nebo pobočka)0,-0,-

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Všichni naši smluvní přepravci doručují zásilku zákazníkovi do 48 hod. od převzetí balíku v naší provozovně. Dopravné nebude zákazníkovy účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí objednávky.

V případě smluvích partnerů, kteří mají individuální smluvní podmínky platí podmínky uvedené v dané smlouvě.

Spolu s dodáným zbožím společnost Merida Hradec Králové, s.r.o. vždy předá zákazníkovi fakturu, v níž je uvedena přesná identifikace zboží a jeho množství. Zákazník by měl vždy po převzetí zásilky provést kontrolu jejího obsahu a to co do počtu kusů, názvů zboží uvedených na faktuře až po případné poškození. Při vzniklé nesrovnalosti v dodávce zboží, nebo případné poškození zákazník co nejdříve kontaktuje společnost Merida Hradec Králové, s.r.o. ideálně do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zákazník má právo odmítnout převzetí zásilky v případě, kdy je na ní v době převzetí patrné poškození, případně zásilka bude nekompletní.

Při přebrání zásilky od přepravce vždy neprodleně ZKONTROLUJTE, NENÍ-LI POŠKOZENÁ A JE-LI KOMPLETNÍ. Při opoždění reklamací se vystavujete riziku, že reklamace nebude uznána. Vykazuje-li zboží a zejména transportní obal zjevné vady či poškození, je nutno, pokud je to možné za přítomnosti pracovníka přepravce, provést detailní prohlídku zboží, pořídit fotodokumentaci a vyhodnotit příslušný škodní protokol. Odpovědnost za škody způsobené v průběhu přepravy nese přepravce, který má zboží pojištěno. Na základě škodního protokolu následně bude zákazníkovi, po uzavření škodní události, poskytnuta přiměřená sleva, odstraněná závada, nebo dodán nový výrobek.

Zákazník je povinen společnost Merida Hradec Králové, s.r.o. neprodleně písemně informovat o jakékoliv změně místa dodání zboží, nebo oprávněněné osoby k převzetí zboží. Společnost Merida Hradec králové, s.r.o. neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinností zákazníka dle tohoto článku.

Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

VII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

VIII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. V případě sporu, kde Kupujícím je podnikatel bude místně příslušným soudem k řešení sporu obecný soud Meridy.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Čeká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ : 000 20 869, internetová adresa www.coi.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 20.11. 2015 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Meridy nebo elektronicky na www.merida.cz.

Soubory ke stažení

Kategorie produktů

CENÍK Obchodní katalog 2019 - platný od 1.3.2019

CENÍK Obchodní katalog 2019 - verze pro TISK

KATALOG INOX

KATALOG UNIQUE

OBCHODNÍ KATALOG 2019

Rychlý kontakt

+420 605 255 689

+420 495 545 924

napište nám

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Tyto informace jsou sdíleny s našimi partnery.